PROJEKT

BALTIC GAS

Baltic Gas

Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspolnicy spółka komandytowa (Baltic Gas) prowadzi udostępnianie złóż gazu ziemnego B4 i B6 położonych w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Rzeczypospolitej Polskiej w południowej części Morza Bałtyckiego. Baltic Gas jest wspólnym przedsięwzięciem LOTOS Upstream S. z o.o. (poprzednio: LOTOS Petrobaltic S.A.) oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Powołanie spółki Baltic Gas w celu realizacji projektu Baltic Gas zostało zapoczątkowane w Gdańsku w dniu 30 października 2012 r., a następnie zostało zatwierdzone dnia 9 kwietnia 2013 r. Utworzenie Baltic Gas pociągnęło za sobą uzyskanie przez spółkę uprawnień do:

udostepnienia złoża gazu ziemnego B4 rozpoznanego w kategorii C zgodnie z dokumentacją geologiczno-inwestycyjną zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dnia 18 października 2019 r. (znak: DGK-IV.4741.157.2018.BG) oraz zgodnie z koncesją nr 6/2007 na wydobywanie gazu ziemnego udzieloną przez Ministra Środowiska w dniu 11 maja 2007 r., zmienioną decyzją z dnia 14 sierpnia 2008 r. (znak: DGiKGe-4770-51/5164/08/MO), przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzją z dnia 13 marca 2013 r. (znak: DGKw-4771-27/10135/13/AS), a następnie sprostowaną postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 (znak: DGKw-4771-27/13596/12/AS), zmienioną decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. (znak: DGK-IV-4771-25/48256/14/AC), decyzją z dnia 25 lipca 2017 r. (znak: DGK-IV.4771.3.2017.BG), decyzją z dnia 18 lipca 2018 r. (znak: DGK-IV.4771.41.2018.BG) oraz decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. (znak: DGK-IV.4771.74.2019.BG).
udostepnienie złoża gazu ziemnego B6 rozpoznanego w kategorii C zgodnie z dokumentacją geologiczno-inwestycyjną złoża kopaliny zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2019 r. (znak: DGK-IV.4741.158.2018.BG) oraz zgodnie z koncesją nr 2/2006 na wydobywanie gazu ziemnego udzieloną przez Ministra Środowiska w dniu 7 listopada 2006 r., zmienioną decyzją z dnia 29 sierpnia 2008 r. (znak: DGiKGe-4770-52/5363/08/MO), przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzją z dnia 13 marca 2013 r. (znak: DGKw-4771-28/10133/13/AS), a następnie sprostowaną postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2013 r. (znak: DGKw-4771-28/13600/12/AS), zmienioną decyzją z dnia 5 grudnia 2014 r. (znak: DGK-IV-4771-30/49227/14/AC), decyzją z dnia 25 lipca 2017 r. (znak: DGK-IV.4771.4.2017.BG), decyzją z dnia 18 lipca 2018 r. (znak: DGK-IV.4771.42.2018.BG) oraz decyzją z dnia 30 czerwca 2020 r. (znak: DGK-IV.4771.77.2019.BG).

Projekt Baltic Gas

W ramach planu zagospodarowania złóż gazu ziemnego B4 i B6 na morzu, spółka Baltic Gas zakończyła już Etap wyboru koncepcji i jest w zaawansowanej fazie realizacji Etapu FEED (ang.: Front End Engineering Design). Następnym krokiem będzie podjęcie Ostatecznej decyzji inwestycyjnej FID (ang.: Final Investment Decision), która obecnie jest opóźniona z uwagi na światową pandemię COVID-19 i wynikające z niej skutki ekonomiczne.

Proponowana przez Baltic Gas koncepcja zagospodarowania złóż na morzu będzie obejmować:

Montaż minimalnego wyposażenia oraz na co dzień bezobsługowej platformy z głowicą na złożach B4 i B6. Złoża gazu B4 i B6 znajdują się odpowiednio około 90 km i 75 km od północnego wybrzeża Polski i na zachód od istniejących i eksploatowanych złóż B3 i B8.
Wiercenie otworów produkcyjnych za pomocą platform z głowicą na złożach B4 i B6.
Montaż podmorskiego gazociągu o średnicy DN150 z platformy z głowicą na złożu B4 do platformy z głowicą na złożu B6.
Montaż podmorskiego gazociągu o średnicy DN250 z platformy z głowicą na złożu B6 do wybrzeża, w tym około jednokilometrowy odcinek wykonany techniką horyzontalnego przewiertu kierunkowego (HDD) do istniejącej elektrociepłowni Energobaltic na wybrzeżu we Władysławowie.

Proponowane zagospodarowanie złóż B4 i B6 będzie prowadzone w pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami prawa polskiego, obowiązującymi przepisami branżowymi i normami w zakresie projektowania oraz najlepszymi praktykami międzynarodowymi.

Proponowana inwestycja będzie bardzo korzystna dla Polski ze względu na:

Bezpieczeństwo strategiczne dostaw energii;
Mniejszą zależność od importowanego paliwa;
Korzyści ekonomiczne dla lokalnej przedsiębiorczości;
Korzyści dla rynku pracy w lokalnych społecznościach, a przede wszystkim;
Ochronę środowiska poprzez redukcję emisji do atmosfery, jaka wiąże się z konwencjonalnymi źródłami energii.

Ochrona środowiska

Baltic Gas przywiązuje wielką wagę do realizacji Projektu Baltic Gas w sposób w pełni zgodny ze wszystkimi polskimi przepisami i wymogami regulacyjnymi, uwzględniając polskie i międzynarodowe reguły i standardy oraz zasady dobrej praktyki branżowej oraz działając z poszanowaniem wartości uznawanych w regionie i w społecznościach lokalnych.

Spółka Baltic Gas uzyskała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 maja 2014 r. (znak: RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2014.ER.8) w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu podmorskich złóż B4 i B6.

Kontakt z nami


 
 
 
 

Ile liter jest w słowie "Baltic"