PROJEKT

BALTIC GAS

Baltic Gas

Baltic Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspolnicy spółka komandytowa (Baltic Gas) prowadzi udostępnianie złóż gazokondensatu B4 i B6 położonych w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Rzeczypospolitej Polskiej w południowej części Morza Bałtyckiego .Baltic Gas jest wspólnym przedsięwzięciem LOTOS Upstream Sp. z o.o. ( poprzednio LOTOS Petrobaltic S.A. ) oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. Całkowita ilość gazu w złożach może wynosić 149 mld stop sześciennych (4.2 mld m3). Powołanie spółki Baltic Gas w celu realizacji projektu Baltic Gas zostało zapoczątkowane w Gdańsku w dniu 30 października 2012 r. a następnie zostało zatwierdzone 9 kwietnia 2013 r. Utworzenie Baltic Gas pociągnęło za sobą uzyskanie przez spółkę uprawnień do:

udostepnienia złoża gazu ziemnego B4 rozpoznanego w kategorii C zgodnie z dokumentacją geologiczno-inwestycyjną zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dnia 18 października , 2019 r. sygn. DGK-IV.4741.157.2018.BG) oraz koncesją na wydobywanie nr 6/2007 udzieloną przez Ministra Środowiska (Minister) w dn. 11 maja 2007 r. zmieniona decyzją Ministra sygn. DGiKGe-4770-51/5164/08/MO z dn. 14 sierpnia 2008 r oraz przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzja Ministra sygn.. DGKw-4771-27/10135/12/AS z dn. 13 marca 2013 r i ponownie zmieniona w dniu 28 listopada 2014 r. sygn..DGK-IV-4771-25/48256/14/AC), w dniu 25 lipca 2017 r sygn.DGK-IV.4771.3.2017.BG i 18 lipca 2018 r. sygn.DGK-IV-4771.41.2018.BG.
udostepnienie złoża gazu ziemnego B6 rozpoznanego w kategorii C zgodnie z dokumentacją geologiczno-inwestycyjną złoża kopaliny zatwierdzona decyzja Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2019 r. sygn. ref. No:DGK-IV-4741.158.2018.BG. oraz zgodnie z koncesją na wydobywanie nr 2/2006 udzieloną przez Ministra Środowiska (Minister) w dn. 7 listopada 2006 r , zmienioną decyzją Ministra sygn.DGiKGe-4770-52/5363/08/MO w dniu 29 sierpnia, 2008 oraz przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzja Ministra sygn. DGKw-4771-28/10133/13/AS z dn. 13 marca 2013 r . i ponownie zmieniona w dniu 5 grudnia 2014 r, sygn. DGK-IV-4771-30/49227/14/AC), w dniu 25 lipca 2017 sygn. DGK-IV.4771.4.2017.BG I 18 lipca 2018 r. sygn. DGK-IV.4771.42.2018.BG).

Projekt Baltic Gas

Projekt Baltic Gas obejmuje prowadzenie wspólnych operacji poprzez spółkę Baltic Gas, poczynając od przeglądu możliwych rozwiązań i wyboru koncepcji, co zostało zakończone w połowie 2014 r., poprzez trwające obecnie projektowanie bazowe, a następnie etap realizacyjny (projektowanie, kontraktowanie, budowę i uruchamianie) po etap eksploatacji produkcyjnej. W ramach projektu, gaz i kondensat ze złóż B4 i B6 mają być wydobywane przy wykorzystaniu platform naotworowych według sprawdzonych technologii, a surowy gaz będzie przesyłany podmorskimi gazociągami na ląd w okolicy Władysławowa w celu jego przetwarzania, a następnie dostarczania miejscowym odbiorcom gazu ziemnego o jakości handlowej, LPG oraz produktów z kondensatu.

Projekt przyniesie szereg korzyści społecznych, w postaci:

korzyści gospodarczych dla miejscowej przedsiębiorczości i rynku pracy;
bezpieczeństwa dostaw strategicznych surowców energetycznych; oraz
istotnych korzyści dla środowiska naturalnego, dzięki zmniejszeniu emisji związanych z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł energii.

Ochrona środowiska

Baltic Gas przywiązuje wielką wagę do realizacji Projektu Baltic Gas w sposób w pełni zgodny z polskimi przepisami i wymogami regulacyjnymi, przestrzegając międzynarodowo uznawanych zasad dobrej praktyki branżowej, polskich i międzynarodowych reguł i standardów oraz działając z poszanowaniem wartości uznawanych w regionie i w społecznościach lokalnych.

Spółka Baltic Gas uzyskała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania złóż B4 i B6, sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2014.ER.8.

Kontakt z nami


 
 
 
 

Ile liter jest w słowie "Baltic"