PROJEKT

BALTIC GAS

Baltic Gas

BALTIC GAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy spółka komandytowa (Baltic Gas) prowadzi udostępnianie złóż gazokondensatu B4 i B6, położonych w wyłącznej strefie ekonomicznej (WSE) Rzeczypospolitej Polskiej w południowej części Morza Bałtyckiego. Baltic Gas jest wspólnym przedsięwzięciem LOTOS Petrobaltic S.A. (LPB) oraz CalEnergy Resources Poland Sp. z o.o. (CRP). Całkowita ilość gazu w złożach może wynosić 149 mld stóp sześciennych (4,2 mld m3). Powołanie spółki Baltic Gas w celu realizacji Projektu Baltic Gas zostało zapoczątkowane w Gdańsku w dniu 30 października 2012 r., a następnie zostało zatwierdzone 9 kwietnia 2013 r. Utworzenie Baltic Gas pociągnęło za sobą uzyskanie przez tę spółkę uprawnień do:

udostępnienia złoża gazu ziemnego B4, rozpoznanego w kategorii C, zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża kopaliny zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dn. 24 września 2004, sygn. DG/kzk/EZD/489-7543/2004 oraz koncesją na wydobywanie nr 6/2007udzieloną przez Ministra Środowiska (Minister) w dn. 11 maja 2007 r., zmienioną decyzją Ministra sygn. DGiKGe-4770-51/5164/08/MO z dn. 14 sierpnia 2008 r. oraz przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzją Ministra sygn. DGKw-4771-27/10135/13/AS z dn. 13 marca 2013 r. i ponownie zmienioną w dniu 28 listopada 2014 r., w dniu 25 lipca 2017 r. i 18 lipca 2018 r.;
udostępnienia złoża gazu ziemnego B6, rozpoznanego w kategorii C, zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża kopaliny zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska z dn. 14 grudnia 2001, zmienioną w dniu 0.08.2002 decyzją sygn. DGe/EZ/487-4238/2002 oraz zgodnie z koncesją na wydobywanie nr 2/2006 udzieloną przez Ministra Środowiska (Minister) w dn. 7 listopada 2006 r., zmienioną decyzją Ministra sygn. DGiKGe-4770-52/5363/08/MO w dniu 29 sierpnia 2008 r. oraz przeniesioną na spółkę Baltic Gas decyzją Ministra sygn. DGKw-4771-28/10133/13/AS z dn. 13 marca 2013 r., i ponownie zmienioną w dniu 5 grudnia 2014 r., w dniu 25 lipca 2017 r. i 18 lipca 2018 r.

Projekt Baltic Gas

Projekt Baltic Gas obejmuje prowadzenie wspólnych operacji poprzez spółkę Baltic Gas, poczynając od przeglądu możliwych rozwiązań i wyboru koncepcji, co zostało zakończone w połowie 2014 r., poprzez trwające obecnie projektowanie bazowe, a następnie etap realizacyjny (projektowanie, kontraktowanie, budowę i uruchamianie) po etap eksploatacji produkcyjnej. W ramach projektu, gaz i kondensat ze złóż B4 i B6 mają być wydobywane przy wykorzystaniu platform naotworowych według sprawdzonych technologii, a surowy gaz będzie przesyłany podmorskimi gazociągami na ląd w okolicy Władysławowa w celu jego przetwarzania, a następnie dostarczania miejscowym odbiorcom gazu ziemnego o jakości handlowej, LPG oraz produktów z kondensatu.

Projekt przyniesie szereg korzyści społecznych, w postaci:

korzyści gospodarczych dla miejscowej przedsiębiorczości i rynku pracy;
bezpieczeństwa dostaw strategicznych surowców energetycznych; oraz
istotnych korzyści dla środowiska naturalnego, dzięki zmniejszeniu emisji związanych z wykorzystaniem tradycyjnych źródeł energii.

Ochrona środowiska

Baltic Gas przywiązuje wielką wagę do realizacji Projektu Baltic Gas w sposób w pełni zgodny z polskimi przepisami i wymogami regulacyjnymi, przestrzegając międzynarodowo uznawanych zasad dobrej praktyki branżowej, polskich i międzynarodowych reguł i standardów oraz działając z poszanowaniem wartości uznawanych w regionie i w społecznościach lokalnych.

Spółka Baltic Gas uzyskała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia zagospodarowania złóż B4 i B6, sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4211.12.2014.ER.8.

Kontakt z nami


 
 
 
 

Ile liter jest w słowie "Baltic"